คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1078/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ เฉพาะรายนางสุภาวดี พุทธรักษ์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1079/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ เฉพาะรายนางสุภาวดี พุทธรักษ์

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1386/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง เรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม 4 ราย นางพีรญา ร่มป่าตัน นายชคพล สิงโต